Přímé měření zákalu v čerpací stanici pitné vody

Záznam o aplikaci | Voda & odpadní vody

  • Spolehlivé sledování kvality pitné vody metodou dynamického měření rozptýleného světla
  • Rychlá reakce v případě náhlé kontaminace
  • Zaznamenávání trendů jako doklad bezpečnosti pitné vody pro vodohospodářské orgány
Pozadí

Společnost Linz AG jako poskytovatel řady veřejných služeb zajišťuje dodávky energií, veřejnou dopravu a komunální služby pro město Linec v Rakousku a další obce ve spolkové zemi Horní Rakousko. Aktivity společnosti zahrnují i dodávky pitné vody v regionu.

Požadavky na měření

Společnost Linz AG provozuje několik čerpacích stanic pitné vody v okolí Lince. Před distribucí vody do domácností a průmyslovým odběratelům se ve stanicích kontrolují parametry kvality pitné vody. Jedním z nejdůležitějších parametrů při zásobování vodou je zákal, protože pitná voda by měla být vždy čirá a bez obsahu nerozpuštěných látek. Pokud se hodnota zákalu náhle změní, může to znamenat minerální, organické nebo biologické znečištění. Vodohospodářské orgány musejí mít k dispozici doklady o kontrole hodnot zákalu.

Pitná voda dodávaná spotřebitelům musí být "přijatelná a bez abnormálních změn". Přísné normy pro pitnou vodu se odrážejí i v mezních hodnotách stanovených pro distribuční zařízení. Upozornění se aktivuje při hodnotě 0,1 NTU. Při překročení hodnoty 0,2 NTU se aktivuje výstraha.

Pro trvalé sledování kvality pitné vody na dané úrovni vyžaduje tato aplikace spojité dynamické měření, které rychle reaguje na měnící se hodnoty zákalu pitné vody. Stávající přístrojové vybavení již nesplňovalo požadavky a muselo být ve třech čerpacích stanicích modernizováno.

Parametry procesu
Médium voda
Zákal <0.2 NTU
Provozní hustota 997 kg/m3
Tlak 1.2 bar
Teplota +10...12ºC
Viskozita 1.297 mPas
Řešení firmy KROHNE

Vzhledem k tomu, že firma KROHNE s firmou Linz AG dlouhodobě spolupracuje v oblasti přístrojové techniky pro měření průtoku a vodivosti, dostala příležitost kvalifikovat se a ucházet se i o tento projekt. Po náročném výběrovém řízení nakonec zvítězil komplet pro měření zákalu OPTISYS TUR 1060. Komplet společnosti KROHNE si zákazníka získal jak svým výkonem a dynamikou měření, tak nízkými pořizovacími a provozními náklady. Díky optimalizovanému kyvetovému měřicímu systému je TUR 1060 schopen velmi rychle detekovat změny hodnoty zákalu. Je optimálně navržen pro nižší měřicí rozsah zákalu používaný v této aplikaci.

Komplet OPTISYS TUR 1060 byl k procesu připojen prostřednictvím obtokového potrubí (přímé měření). Tento komplet stanovuje hodnotu zákalu na principu měření rozptýleného světla (nefelometrie) v souladu s Vyhláškou o pitné vodě. Rozptyl světla v suspenzi formazinu, jehož koncentrace je známá, se porovnává s rozptylem světla v odebraném vzorku vody. Měření probíhá pod úhlem 90° vzhledem k vyzařovanému světlu (infračervené rozptýlené světlo pod úhlem 90° podle normy ISO 7027). Údržba měřicí optiky ve velmi nenáročná, protože není v přímém kontaktu s měřeným vzorkem. Pro další snížení nároků na pravidelnou údržbu je komplet firmy KROHNE vybaven také automatickým ultrazvukovým čištěním.

Komunikace s řídicí místností probíhá prostřednictvím analogového výstupního signálu 4...20 mA. Relé se používají pro sledování mezních hodnot a výstrahy a prostřednictvím portu USB se zaznamenává a zákazníkovi zpřístupňuje záznam trendů.

Výhody pro zákazníka

Pomocí měřicího kompletu OPTISYS TUR 1060 může zákazník spolehlivě měřit a kontrolovat hodnotu zákalu pitné vody. Velmi rychlá reakce měřicího kompletu umožňuje dodavateli vody okamžitě reagovat v případě zvýšení hodnoty zákalu. Při překročení definovaných mezních hodnot měřicí systém aktivuje upozornění nebo výstrahu v řídicí místnosti. Díky tomu se zákazníkovi daří trvale dodržovat přísné požadavky na kvalitu, jelikož zákal nesmí překročit hodnotu 0,2 NTU. Je tak zaručena vysoká úroveň kvality a bezpečnosti pitné vody.

OPTISYS TUR 1060 zákazníka zaujal nejen atraktivním poměrem ceny a výkonu ve srovnání s jinými měřicími přístroji dostupnými na trhu, ale také relativně nízkými provozními náklady, což dodavateli vody poskytuje v dlouhodobém horizontu velkou výhodu. Konstrukce měřidla a integrované ultrazvukové čištění minimalizují tvorbu usazenin a výrazně zjednodušují čištění. Měřicí komplet firmy KROHNE má také integrovaný uzavírací kohout pro kalibraci a pro snadnou a rychlou kontrolu kyvety v případě potřeby. Díky tomu se při údržbě ušetří spousta práce. Firma KROHNE rovněž dodává certifikované testovací sady pro kalibraci kyvet.

Použité přístroje
OPTISYS TUR 1060
Optický komplet pro měření zákalu zejména v pitné vodě
  • 4vodičový, 4…20 mA, 2 relé pro signalizaci, nebo komunikace Modbus přes RS485; integrovaný záznamník
  • Pro spojité měření v obtoku
  • 0…100/1000 NTU/FNU; max. +50°C; 7 bar
  • Měření rozptýleného infračerveného světla pod úhlem 90° (ISO 7027) nebo bílého světla (US EPA 180.1)
e-mail
Kontakt