Hornický a hutnický průmysl

Od těžby a zpracování nerostných surovin po výrobu oceli

Požadavky kladené na instrumentaci v hornictví a hutnictví jsou specifické a náročné. Jako dlouholetý dodavatel měřicích přístrojů pro hornictví a hutnictví, ať již se jedná o měření abrazivních kalů, měření v prašném prostředí v lomech nebo měření chladicí vody v ocelárnách: firma KROHNE Vám dodá moderní měřicí přístroje a komplety, které vyhoví náročným provozním podmínkám.

Procesy v hornictví a při zpracování nerostů a rud zahrnují z hlediska měření řadu náročných aplikací, zejména co se týče přesnosti, spolehlivosti a doby provozuschopnosti zařízení. Výrobky firmy KROHNE jsou k dispozici pro rozmanité aplikace v těchto průmyslových odvětvích, např. pro těžbu a zpracování vzácných zemin a uhlí, inventarizaci a distribuci volně ložených materiálů nebo bezpečnostní aplikace v ocelárnách. Přístroje z našeho portfolia pomáhají zákazníkům efektivněji využívat zdroje, zkracovat dobu odstávek, zvyšovat provozní bezpečnost a dosahovat maximálních výtěžků produktů.

Typické aplikace

Těžba a úprava nerostů a rud

 • Měření průtoku abrazivních kalů (např. na přívodu do hydrocyklonu)
 • Měření koncentrace (např. při vyprazdňování usazovacích nádrží)
 • Sledování spotřeby vody, a to i ve vzdálených lokalitách bez napájení ze sítě
 • Odvodnění důlních jam a čištění všech druhů odpadních vod
 • Měření výšky hladiny v drtičích a kamenolomech, na uhelných skládkách, v zásobnících koksu, na dopravnících apod.
 • Měření průtoku a výšky hladiny při výrobě stavebních hmot (např. cementu)
 • Různé aplikace v pomocných provozech (např. větrání hlubinných dolů apod.)

Výroba a zpracování kovů

 • Sledování teploty při plynulém lití oceli
 • Hlídání průtoku chladiva ve vysokých pecích s vodním pláštěm
 • Měření průtoku na přívodu kyslíku
 • Měření průtoku inertních plynů pro pece
 • Měření obsahu volného chloru v chladicí vodě

Globální průmyslová divize KROHNE Metal & Mining

Naše globální průmyslová divize Metal & Mining se sídlem v německém Duisburgu je určena pro služby zákazníkům působícím v hornictví a hutnictví. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

e-mail
Kontakt