SIL 2/3

Funkční bezpečnost je důležitou součástí bezpečnosti zařízení v průmyslových procesech. Většina provozovatelů výrobních závodů se při zajišťování bezpečnosti zařízení řídí normou IEC 61508/61511. Tato pravidla a normy poskytují normativní zásady pro zajištění bezpečného provozu technologických zařízení. Společnost KROHNE podporuje své zákazníky nabídkou měřicích řešení a poradenstvím v oblasti bezpečnosti zařízení. Níže je uveden stručný popis klíčových základních principů pro bezpečnostní smyčky.

SIL 2/3

Funkční bezpečnost je důležitou součástí bezpečnosti zařízení v průmyslových procesech. Většina provozovatelů výrobních závodů se při zajišťování bezpečnosti zařízení řídí normou IEC 61508/61511. Tato pravidla a normy poskytují normativní zásady pro zajištění bezpečného provozu technologických zařízení. Společnost KROHNE podporuje své zákazníky nabídkou měřicích řešení a poradenstvím v oblasti bezpečnosti zařízení. Níže je uveden stručný popis klíčových základních principů pro bezpečnostní smyčky.

Definice Úrovní integrity bezpečnosti

Zkratka SIL znamená Safety Integrity Level (úroveň integrity bezpečnosti) a označuje úroveň bezpečnosti zařízení. Pro minimalizaci rizik souvisejících se zařízením jsou v normách stanoveny čtyři úrovně integrity bezpečnosti. Například bezpečnostní funkce navržená podle SIL 1 snižuje riziko zařízení 10-100krát, funkce navržená podle SIL 2 snižuje riziko zařízení 100-1000krát atd. 

Bezpečnostní funkci (SIS - Integrovaná bezpečnostní funkce) podle IEC 61508 v zásadě tvoří tři složky: 

  • snímací technika, která má identifikovat kritický stav v součásti zařízení
    (např. snímače tlaku nebo teploty, které rozpoznají přetlak nebo kritickou teplotu). 

  • bezpečnostní systém, který využívá snímací techniku k identifikaci a vyhodnocení kritického stavu zařízení a v případě potřeby spouští bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti zařízení. 

  • akční členy, které umožňují dosáhnout bezpečného stavu zařízení
    (např. hradla k odstavení součástí zařízení nebo uzavírací ventily k zastavení proudění materiálu). 

Kritéria pro návrh bezpečnostních funkcí

Úroveň integrity bezpečnosti je definována provozovatelem závodu v rámci posouzení rizik (HAZOP). Pro správné nastavení bezpečnostní funkce (např. podle SIL 2) musejí být splněna dvě kritéria: 

  • musí být dosaženo maximální pravděpodobnosti poruchy (PFD) celé bezpečnostní smyčky. Za tímto účelem se hodnoty PFD snímací techniky, bezpečnostního systému a koncových prvků vypočítají samostatně a pak sečtou dohromady. 

Například: celková pravděpodobnost poruchy bezpečnostního prvku se SIL 2 nesmí překročit 0,01 za rok, tj. matematicky musí bezpečnostní funkce selhat méně než jednou za 100 let. 

  • Druhé kritérium je známé jako konstrukční omezení, které se vypočítá z hardwarové odolnosti proti poruše (HFT) a podílu bezpečných poruch (SFF) prvků (přístrojů). Tuto konstrukční způsobilost vždy uvádějí výrobci zařízení a systémů v bezpečnostní příručce. 

Jaký význam mají loga SIL

Logo znamená, že hardware provozního přístroje je certifikován pro úroveň SIL 2, zatímco software je certifikován pro SIL 3. Tyto přístroje lze tedy použít v jednom kanálu (1oo1) pro úroveň SIL 2 a ve dvou kanálech (1oo2) pro aplikace na úrovni SIL 3. 

e-mail
Kontakt