Virtuální reference

Magneticko-indukční průtokoměry s virtuální referencí nabízejí inovativní způsob uzemnění, který umožňuje instalaci snímače průtoku do jakéhokoli typu potrubí bez zemnicích kroužků a elektrod.  

Virtuální reference

Magneticko-indukční průtokoměry s virtuální referencí nabízejí inovativní způsob uzemnění, který umožňuje instalaci snímače průtoku do jakéhokoli typu potrubí bez zemnicích kroužků a elektrod.  

Stejně jako všechna elektrická zařízení musejí být i magneticko-indukční průtokoměry (MIP) uzemněny v souladu s bezpečnostními předpisy, např. pomocí ochranného uzemnění nebo vyrovnání potenciálu. Za prvé, uzemnění zabraňuje úrazu elektrickým proudem při dotyku. Proto se v případě poruchy na vodivých částech přístroje nevytváří nebezpečné napětí. Za druhé, uzemnění poskytuje pevný referenční potenciál pro signální napětí průtokoměru.

Toto signální napětí průtokoměru má obvykle hodnotu kolem milivoltu nebo nižší. Převodník může zpracovávat takto slabé signály bez rušení a s maximálním rozlišením pouze za předpokladu, že mezi potenciálem (napětím) média a referenčním potenciálem pro zpracování signálu v převodníku není velký rozdíl. Existuje několik způsobů, jak to zajistit. Kromě tří klasických způsobů uzemnění – uzemnění pomocí kovového prázdného potrubí, uzemnění pomocí zemnicích kroužků v elektricky nevodivých potrubích a uzemnění pomocí zemnicích elektrod – existuje také metoda virtuální reference, která se obejde bez samostatného uzemnění média.

Alternativa ke klasickému uzemnění

V některých aplikacích způsobují klasické metody uzemnění indukčních průtokoměrů problémy, protože např. v potrubích s katodickou ochranou proti korozi nebo v galvanizačních zařízeních se napětí vyskytuje i mezi elektrodami a zemí. Při měření agresivních médií zase musejí být zemnicí kroužky pro klasické uzemnění obvykle vyrobeny z drahého speciálního materiálu (tantalu, titanu, niklu atd.), což znamená značné pořizovací náklady zejména u velkých světlostí potrubí.

Díky virtuální referenci lze snímač průtokoměru namontovat do jakéhokoli typu potrubí bez zemnicích kroužků a elektrod. Vstupní zesilovač převodníku zaznamenává potenciály měřicích elektrod a pomocí sofistikované metody vytváří napětí, které odpovídá potenciálu neuzemněné kapaliny. Toto napětí se používá jako referenční potenciál pro zpracování signálu. Mezi referenčním potenciálem a napětím na měřicích elektrodách tak nevznikají žádné rušivé rozdíly potenciálů.

Výhody z hlediska nákladů a bezpečnosti

OPTIFLUX 4300 s virtuální referencí v chemickém závodě

Vynechání zemnicích kroužků a jednodušší instalace přístroje vede ke snížení nákladů a pomáhá provozovatelům omezit systematické poruchy, protože chybné uzemnění je nejčastější příčinou chyb při uvádění indukčních průtokoměrů do provozu. Při rozdílných potenciálech již v zařízení nehrozí nebezpečí elektrolytické destrukce. Měřeným médiem ani zemnicími vodiči neprocházejí žádné bludné proudy.

Virtuální reference je v zásadě možná od průměru (jmenovité světlosti) DN10 (3/8") a od vodivosti ≥ 200 µS/cm. Firma KROHNE vyvinula tuto metodu virtuální reference u indukčních průtokoměrů již v roce 1998.

Výhody virtuální reference firmy KROHNE

Virtuální uzemnění je velmi výhodné zejména při použití průtokoměrů s větším průměrem
 • Výrazně nižší investiční náklady

  • Nejsou potřebné žádné zemnicí kroužky ani zemnicí elektrody

 • Větší bezpečnost díky snížení počtu potenciálních míst netěsností

  • Žádné zemnicí kroužky s dalšími těsněními nebo zemnicí elektrody jako místa možných netěsností

  • Žádné riziko elektrolytické destrukce při rozdílech potenciálů v zařízení

 • Žádné vyrovnávací proudy

  • Referenční potenciál je generován v převodníku signálu a je oddělen vůči zemi: potrubím, měřenou kapalinou ani zemí neprochází žádný proud

  • Žádný vyrovnávací proud při elektrolýze nebo galvanickém pokovování a žádné namáhání katodické ochrany

 • Zjednodušená instalace, projektování i údržba

  • Snižuje se riziko chybné montáže zemnicích kroužků a těsnění, což jsou jedny z nejčastějších chyb při instalaci, zejména u potrubí velkých světlostí

  • Zkrácení doby montáže

  • Správná volba materiálu zemnicího kroužku již není důležitá

  • Žádné problémy s chemickou kompatibilitou

 • Vhodné i pro aplikace měření v obchodním styku, certifikované podle OIML-R49 a MID MI-001

Související výrobky

OPTIFLUX 4400

Magneticko-indukční průtokoměr pro bezpečnostní přístrojové systémy (SIS) a velmi přesné měření

 • Certifikace pro bezpečnostní aplikace až do SIL 2/3, s možností automatických částečných kontrolních zkoušek pro prodloužení intervalů testování
 • Nejlepší interval diagnostických testů ve své třídě včetně doby odezvy na poruchu pouhé 2 minuty
 • SIL 2/3 do DN600 / 24"; bez SIL do DN2000 / 80" (větší DN na požádání)
 • Výstupy - pulzní, frekvenční, stavový, 4...20 mA, HART®7

OPTIFLUX 1300

Magneticko-indukční průtokoměr pro aplikace OEM, dávkovací systémy a kompaktní měřicí soupravy

 • Měření průtoku kapalin (≥5 μS/cm) s obsahem pevných částic (≤70%) za příznivou cenu
 • -25…+120°C
 • Mezipřírubové provedení: DN10…150 / ⅜…6", max. PN40 / ASME Cl 300
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 2300

Magneticko-indukční průtokoměr pro nároční aplikace při měření vody a odpadních vod

 • Vysoká přesnost (±0,2%), schválení pro měření v obchodním styku (OIML R49, MI-001, v ČR i mimo MID)
 • Uklidňovací délky 0D/0D podle MID MI-001 a OIML R49, třídy přesnosti 1
 • Příruby: DN25…3000 / 1…120", max. PN40 / ASME Cl 300
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 4300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné procesní aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,2%), certifikace pro měření v obchodním styku
 • Pro kapaliny s nízkou vodivostí (>1 μS/cm) a vysokým obsahem pevných částic (≤70%)
 • Příruby: DN2,5…3000 / ⅒…120", max. PN40 / ASME Cl 600 (vyšší na požádání)
 • 3 x 4…20 mA, HART®,Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 5300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace, fakturační měření a zkušebny

 • Vysoká přesnost (±0,15%), s keramickou měřicí trubicí pro agresivní a abrazivní kapaliny (≤70% pevných částic) do +180°C
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005, Schválení typu pro ČR
 • Přírubový: DN15…300 / ½…12", max. PN40 / ASME Cl 300; mezipřírubový: DN2,5...100 / ⅒...4"
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTIFLUX 6300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné hygienické aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,2%) pro přesné dávkování a plnění v potravinářství
 • Světlost přístroje: DN2,5…150 / ⅒…6" (certifikace 3A, EHEDG)
 • Mnoho typů hygienických adaptérů
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
e-mail
Kontakt