Description

Měření objemového průtoku páry

Požadavky na toto měřicí místo

 • Kompenzace tlaku / teploty
 • Měření čistého množství tepla

Description

Měření teploty při sterilizaci

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Description

Měření při podtlaku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Description

Signalizace maxima v nádrží s vodou

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Description

Měření teploty v nádrží s vodou

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Description

Spínání minima výšky hladiny v nádrži s vodou

Požadavky na toto měřicí místo

 • Ochrana čerpadel

Description

Objemový průtok vody

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Description

Objemový průtok palmového oleje

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nevodivá kapalina
 • Částečná suspenze

Description

Objemový průtok kalu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Velký obsah pevných částic
 • Nevodivý

Description

Měření hmotnostního průtoku surového palmového oleje

Požadavky na toto měřicí místo

 • S obsahem pevných částic

Description

Měření hmotnostního průtoku surového palmového oleje

Požadavky na toto měřicí místo

 • S obsahem pevných částic

Description

Signalizace maxima v mezioperačním zásobníku

Požadavky na toto měřicí místo

 • Ochrana proti přeplnění

Přehled

Zpracování plodů palmy olejné při výrobě palmového oleje

Zpracování a kontrola surovin

Trsy plodů palmy olejné se dopraví nákladním autem do zpracovatelského závodu. Pak se trsy sterilizují ve stripru parou při teplotě kolem 120°C, aby se od sebe oddělily a zvýšil se v nich obsah vlhkosti o cca 10%. Zbytky trsů a listí se pak mechanicky odstraní v mlátičce. Dále následuje proces extrakce, při kterém se narušují buněčné membrány a uvolňuje se olej. Výsledná horká tekutina obsahuje volný olej, vlákna a semena. Tato horká tekutá směs se přivede do dekantéru, kde se přidává voda, aby se směs oleje a vody vytlačila do usazovací nádrže k oddělení. Zde olej plave na hladině vody a kal se usazuje na dně nádrže. Olej se shora odebírá a dále se čistí v dalším separátoru, kde se z něj odstraňují všechny zbývající pevné částice. Kal na dně v sobě stále ještě obsahuje určité množství oleje, a proto se znovu zpracovává v dalším dekantéru. Tento olej se pak rovněž přečerpá do mezioperačního zásobníku.

Našim nejvhodnějším přístrojem při zpracování plodů palmy olejné je magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 7300. OPTIFLUX 7300 je ideálním průtokoměrem pro měření výstupů z usazovací nádrže. Díky kapacitním elektrodám, které nejsou ve styku s měřeným médiem, se jedná o skvělý přístroj pro měření kalů, například kalu z usazovací nádrže, protože výkon průtokoměru nemohou ovlivnit žádné případné povlaky na stěnách potrubí. OPTIFLUX 7300 může také měřit kapaliny s nízkou vodivostí, jako je například palmový olej. Keramická výstelka výborně odolává abrazi, a nepoškozují ji tedy pevné částice obsažené v kalech a suspenzích.

e-mail
Kontakt