Geotermální skoková, binární a hybridní výroba energie

  • Přístrojové vybavení a řešení pro geotermální výrobu energie
  • Unikátní řešení pro kontrolu procesu úpravy páry
  • Specializované přístroje pro geotermální tekutiny, geotermální solanku a geotermální páru
  • Vždy ta nejvhodnější technologie

Horká geotermální solanka (170 - 260 °C) díky vyššímu tlaku hluboko ve vrtu nezačne vřít. Solanka je čerpána na povrch vícestupňovými čerpadly z vrtu - pokles tlaku způsobí, že se horká solanka "skokově" změní v páru. K oddělení páry od zkondenzované solanky se používá odlučovač. Oddělená pára (5 - 10 barů, 150 - 220 °C) se používá k pohonu parní turbíny. V hybridních zařízeních se zbytková energie páry vystupující z turbíny využívá v ORC (organickém Rankinově cyklu) k odpařování pracovní kapaliny (obvykle pentanu). Směs solanky a parního kondenzátu je pomocí vysokotlakých čerpadel znovu vháněna do geotermálního pole.

Organický Rankinův cyklus je uzavřený cyklus využívající organickou pracovní kapalinu (izopentan nebo izobutan) - ty mají nižší teplotu varu než voda. Cirkulační okruh je oddělený od solanky díky konstrukci tepelného výměníku s předehřívačem a výparníkem. Pracovní kapalina se nejprve předehřeje a poté odpaří - vzniklý plyn (přibližně 20 barů při 150 °C) pohání turbínu a vyrábí elektřinu. Použitý plyn (cca 4 bary, 75 °C) se vrací a v kondenzátoru zkondenzuje na kapalinu. Napájecí čerpadlo uzavře okruh a znovu spustí celý cyklus.

Geotermální kapaliny obsahují zachycené nekondenzovatelné plyny (NCG), které je třeba z procesu odstranit, aby se zvýšila jeho účinnost. K odstranění NCG ze systému se používají parní ejektory nebo vakuové vývěvy. Geotermální solanka je horká a korozivní: obsahuje H2S, oxid křemičitý a další nežádoucí látky. V potrubí může vznikat podtlak a zároveň i zvýšená teplota. Geotermální pára je téměř sytá nebo dokonce mokrá.

Firma KROHNE disponuje špičkovou měřicí technikou vhodnou pro měření průtoku, tlaku, výšky hladiny, teploty a dalších veličin. Můžeme být hlavním dodavatelem přístrojů pro kompletní projekty. Náš specializovaný komplet pro měření vlhkého plynu měří kvalitu a průtok geotermální páry spolehlivě a v reálném čase bez jakýchkoli nároků na odběr vzorků a údržbu, a představuje tak výkonné zařízení pro sledování integrity procesu.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt