Geotermální elektrárna s binárním cyklem

Provozní přístroje pro výrobu na bázi Organického Rankinova cyklu (ORC)

Elektrárna s binárním cyklem se používá tam, kde dosahuje geotermální voda nižších teplot. Organický Rankinův cyklus (ORC) je uzavřený cyklus využívající organickou pracovní kapalinu, např. izopentan nebo izobutan, s nižší teplotou varu než voda. Cirkulační okruh je oddělený od solanky díky konstrukci tepelného výměníku s předehřívačem a výparníkem. Geotermální solanka se používá přímo ve výparnících/předehřívačích bez další separace. Pracovní kapalina se nejprve předehřeje a následně odpaří ve výparníku – vzniklý plyn (cca 20 barů, 150 °C) pohání turbínu a vyrábí elektřinu – pak se tento plyn (cca 4 bary, 75 °C) v kondenzátoru opět zkondenzuje na kapalinu. Napájecí čerpadlo uzavírá okruh a znovu spouští cyklus. Geotermální kapaliny také obsahují zachycené nekondenzovatelné plyny (NCG), které je třeba z procesu odstranit, aby se zvýšila jeho účinnost. K odstranění NCG ze systému se používají parní ejektory nebo vakuové vývěvy.

Geotermální solanka je horká a korozivní: obsahuje H2S, oxid křemičitý a další nežádoucí látky. V potrubí může vznikat podtlak a zároveň i zvýšená teplota. Firma KROHNE má pro každé měřicí místo tu nejvhodnější měřicí technologii založenou na speciálních magneticko-indukčních průtokoměrech OPTIFLUX se speciálními výstelkami, které odolávají difuzi a vakuu. Pentan, butan a další nízkovroucí kapaliny se používají v Organickém Rankinově cyklu v binárních a hybridních zařízeních. Pro účinné a bezpečné řízení procesu je třeba v organickém Rankinově cyklu měřit průtoky a výšky hladin. Coriolisovy hmotnostní průtokoměry OPTIMASS a ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 3400 jsou pro tyto aplikace Rankinova cyklu ideální. Tyto přístroje také poskytují doplňkové informace o hustotě kapaliny pro diagnostiku procesu. Výšku hladiny kapaliny lze měřit přímo pomocí vedených radarových hladinoměrů OPTIFLEX 2200 nebo pomocí obtokových stavoznaků typu BM 26, které mohou obsahovat snímače na bázi různých měřicích technologií.

Požadavky na toto měřicí místo

 • Průtok několika skupenství
 • Velmi žíravé médium
 • Vzdálené lokality

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoce korozivní

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vlhkost
 • Tvorba kotelního kamene
 • Vysoce korozivní

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoce korozivní

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoce korozivní
 • Teploty až 220°C

Požadavky na toto měřicí místo

 • Sytá nebo mokrá pára
 • Obsah nekondenzovatelných plynů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Sytá nebo mokrá pára

Požadavky na toto měřicí místo

 • Sytá nebo mokrá pára

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoce korozivní

Požadavky na toto měřicí místo

 • Tvorba kotelního kamene
 • Vysoce korozivní
 • Riziko vytvoření vakua

Požadavky na toto měřicí místo

 • Tvorba kotelního kamene
 • Vysoce korozivní

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká relativní permitivita
 • Uhlovodíkové páry v plynném stavu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Žádná vodivost
 • Vysoké požadavky na přesnost

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká tlaková ztráta

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká relativní permitivita
 • Uhlovodíkové páry v plynném stavu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Rychlá odezva
 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká tlaková ztráta

Požadavky na toto měřicí místo

 • Žádná vodivost
 • Vysoké požadavky na přesnost

Požadavky na toto měřicí místo

 • Řízení procesů

Požadavky na toto měřicí místo

 • Nízká relativní permitivita
 • Uhlovodíkové páry v plynném stavu

Požadavky na toto měřicí místo

 • Vysoká vlhkost

Požadavky na toto měřicí místo

 • Přenos rádiového signálu
 • Autonomní provoz
e-mail
Kontakt