Jakost, zdraví & bezpečnost a životní prostředí (QHSE)

Jakost a udržitelnost ve firmě KROHNE

Integrovaný systém řízení jakosti firmy KROHNE je založen a funguje v souladu s mezinárodními normami ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Jako rodinná společnost prosazujeme lidské hodnoty, což se projevuje v principech, na nichž zakládáme naše řízení v oblasti QHSE a které jdou nad rámec zákonných požadavků.

Jakost

Snažíme se zajistit plnou spokojenost zákazníků poskytováním přístrojů a řešení, která splňují a překračují očekávání našich zákazníků, pokud jde o kvalitu a služby. Zavádíme ISO 9001 do všech našich výrobních a prodejních společností, prosazujeme vývoj odolných výrobků, zajišťujeme přesnost měření pomocí přímé kalibrace vodou na zařízeních certifikovaných podle ISO a sledujeme naše klíčové procesy včetně včasných dodávek prostřednictvím klíčových ukazatelů výkonu.

Zdraví & bezpečnost

Ochrana zdraví a bezpečnost našich pracovníků a zákazníků je naší hlavní prioritou. Snažíme se chránit své zákazníky a koncové uživatele poskytováním výrobků, které splňují ty nejpřísnější nároky na bezpečnost. Staráme se o zdraví a pohodu našich zaměstnanců tím, že předcházíme úrazům a nemocem a zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí.

Ochrana životního prostředí & udržitelnost

Příspěvek k udržitelnému světu je podstatnou součástí naší mise a vize v oblasti QHSE.

Udržitelnost považujeme za důležitou součást ochrany životního prostředí, sociální spravedlnosti a hospodářského růstu. Velká většina výrobních závodů společnosti KROHNE je certifikována podle normy ISO 14001. Způsoby, kterými řešíme tato témata, jsou definovány v politice kvality a udržitelného rozvoje společnosti KROHNE a v dalších podnikových dokumentech (viz níže).

Minimalizace hmotnosti nových konstrukcí bez vlivu na funkční vlastnosti nebo životnost výrobků je jedním z příkladů našeho aktivního přístupu k udržitelnosti: udržitelný rozvoj není jen ideálem, ale realitou společnosti KROHNE.

Výroční zpráva o udržitelnosti skupiny KROHNE

Zástupce ředitele skupiny KROHNE pro oblast QHSE má v rámci společnosti ústřední a globální roli s odpovědností za implementaci a dohled nad harmonizovaným systémem řízení QHSE ve skupině KROHNE.

Kromě toho má každá společnost v naší celosvětové organizaci vlastní systém řízení QHSE, který umožňuje přizpůsobení se místním předpisům a zdůrazňuje roli ředitelů poboček a zastoupení.

Na podnikové úrovni zavedla skupina KROHNE postupy a pravidla jako prostředek harmonizace našich postupů a zajištění rámce pro naše zaměstnance po celém světě v oblastech jako je ekodesign, vývoj produktů, projektové řízení, zásady ohledně darů a nelegálních praktik, hlášení podvodů a padělků...

Na širší úrovni jsou níže uvedené dokumenty určeny zaměstnancům společnosti KROHNE, a také našim zákazníkům a obchodním partnerům:

Politika kvality a udržitelného rozvoje skupiny KROHNE

Manuál skupiny KROHNE pro kvalitu, zdraví & bezpečnost a životní prostředí

Kodex chování skupiny KROHNE pro společenskou odpovědnost

Zásady kvality a udržitelného rozvoje

Základ pro politiku kvality a udržitelného rozvoje skupiny KROHNE tvoří čtyři pilíře: kvalita, zdraví a bezpečnost, ochrana životního prostředí, sociální a etická spravedlnost. Tato politika tvoří základ pro místní zásady v oblasti QHSE v našich dceřiných společnostech po celém světě a musí být aplikována a integrována na všech úrovních organizace ve skupině KROHNE: ve výrobních a prodejních společnostech a společných podnicích.

Základní principy této politiky jsou uvedeny za každým písmenem názvu společnosti:

Knowledge (znalosti)
Reliability (spolehlivost)
Ownership (vlastnictví)
Human resources (lidské zdroje)
New technologies (nové technologie)
Environment and Ethics (životní prostředí a etika)

Politika kvality a udržitelného rozvoje skupiny KROHNE

Společnost a etika

Kodex chování pro společenskou odpovědnost

Jako společensky odpovědná firma zavedla skupina KROHNE vlastní Kodex chování pro společenskou odpovědnost. Snažíme se uplatňovat jeho principy v celé skupině KROHNE a podporovat dodržování jeho obsahu prostřednictvím našich společných podniků a dceřiných společností po celém světě.

Naše aktivity vykonáváme s ohledem na všeobecně uznávané etické hodnoty a principy, hájíme lidská práva a odmítáme korupci a úplatky tak, jak je uvedeno v Úmluvě OSN.

Rovněž požadujeme, aby naši obchodní partneři vykonávali svou činnost s ohledem na všeobecně uznávané etické a sociální hodnoty a usilovali o poctivé obchodní praktiky.

Kodex chování skupiny KROHNE

Nebezpečné látky

Byla vytvořena řada mezinárodních právních předpisů, které mají omezit vliv chemických látek a nebezpečných látek a zajistit ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel. Výrobky firmy KROHNE spadají do oblasti působnosti těchto základních předpisů:

ROHS

Společnost KROHNE splňuje evropské, čínské a další směrnice ROHS týkající se omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Podrobné informace o ROHS jsou k dispozici v našich EU prohlášeních o shodě.

EU declarations of conformity

REACH

Výrobky firmy KROHNE splňují požadavky nařízení REACH týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Informace o nařízení REACH jsou k dispozici v databázi SCIP.

Doporučujeme provést vyhledávání pomocí čísla SCIP uvedeného v souboru programu EXCEL.

U přístrojů, které neobsahují nebezpečné látky SVHC, naleznete vlastní prohlášení podle nařízení REACH v centru stahování firmy KROHNE.

Proposition California 65

Společnost KROHNE dodává pouze nechemické výrobky, které jsou určeny výhradně pro průmyslové účely, a proto se výrobků KROHNE týká pouze expozice na pracovišti.

Na základě posouzení rizik našich výrobků vytvořily výrobní závody prohlášení o konkrétních výrobcích, která jsou k dispozici zde

specific declarations
Zákon o kontrole toxických látek (TSCA)

Vlastní prohlášení

Konfliktní suroviny

Společnost KROHNE dodržuje povinnosti týkající se surovin 3TG pocházejících z oblastí postižených konflikty a z vysoce rizikových oblastí. Firma KROHNE tyto suroviny přímo nenakupuje z konfliktních a rizikových oblastí. Původ surovin nebo součástí obsahujících tyto suroviny, které nakupujeme prostřednictvím dodavatelů, je však mimo naši kontrolu. Z tohoto důvodu jsme přijali iniciativu Responsible Mineral Initiative a zavedli jsme šablonu pro hlášení, která umožňuje shromažďovat a zaznamenávat informace o zdrojích konfliktních surovin od našich hlavních dodavatelů.

Šablona podnikového hlášení o konfliktních nerostech (CMRT)
Šablona rozšířeného hlášení o nerostných surovinách (EMRT)

Nakládání s výrobky po skončení jejich životnosti a schéma zpětného odběru OEEZ

Jako výrobce elektrických a elektronických zařízení (EEZ) postupuje skupina KROHNE podle Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU).

Jak je definováno ve směrnici, výrobcem je „Jakákoli fyzická nebo právnická osoba v zemi (výrobce nebo dovozce), která bez ohledu na použitou prodejní techniku uvádí elektrická a elektronická zařízení na trh konkrétního členského státu“.

V každé zemi EU, kde má skupina KROHNE prodejní společnost, vyplňujeme hlášení o množství EEZ uvedených na trh. Abychom našim klientům usnadnili manipulaci s našimi přístroji na konci jejich životnosti, uzavřeli jsme smlouvy s místními subjekty zajišťujícími zpětný odběr. Pokud nejsou oprava nebo upgrade výrobku firmy KROHNE po skončení životnosti možné, kontaktujte naše partnery pro zpětný odběr EEZ uvedené níže ohledně správné manipulace a recyklace.

Informace a kontakty ke zpětnému odběru OEEZ

e-mail
Kontakt