Ochrana proti výbuchu

Ochrana proti výbuchu je základem bezpečného provozu zařízení. Významně k ní přispívají používané přístroje pro průmyslové měření. 

Jochen Meyer
Global Key Account Manager,
Explosion Protection Expert

Ochrana proti výbuchu - požadavky na provozní měřicí techniku pro ochranu provozů a zařízení před nebezpečím výbuchu

Již v 19. století docházelo v důsledku industrializace k četnějším výbuchům v důlním průmyslu. Dokonce i tehdy bylo nutné zjišťovat a zkoumat příčiny výbuchů s cílem chránit zaměstnance, životní prostředí a zařízení. Důlní plyn a uhelný prach se mohly vznítit od otevřeného ohně, jisker nebo horkých povrchů a způsobit výbuch. Na základě těchto poznatků byly vypracovány předpisy, které měly zabránit výbuchům. Nebezpečí výbuchu samozřejmě existuje i dnes, protože kdekoli se hořlavé látky ve formě plynů, par, mlhy nebo prachu setkají se vzduchem a zdrojem vznícení, může dojít k výbuchu s ničivými následky. Ochrana proti výbuchu je proto pro zabezpečení průmyslových zařízení stále nejvyšší prioritou! 

Kurz eLearningu zdarma

Základy ochrany proti výbuchu

  • Fyzikální principy

  • Technické a právní zásady

  • Konstrukční předpisy pro zařízení s ochranou proti výbuchu (příklady)

Akademie KROHNE online

Bezplatná série webinářů

Zúčastněte se živě vysílaných interaktivních webinářů o provozní bezpečnosti v průmyslu

16 témat, praktických příkladů, výměna názorů s našimi odborníky

Vyberte si webinář!

Základy ochrany proti výbuchu

Ochrana proti výbuchu jako dílčí obor bezpečnostního inženýrství se zabývá ochranou před nehodami způsobenými výbuchem a jejich následky. Pro provozovatele zařízení to znamená, že všechna ochranná opatření pro integrovanou ochranu proti výbuchu musí být prováděna ve stanoveném pořadí.

více

Ochrana proti výbuchu podle oblastí

Provozní zařízení, která jsou schválena pro ochranu proti výbuchu, musejí splňovat zvláštní požadavky, které musejí být certifikovány nezávislými organizacemi.

více

e-mail
Kontakt