Základy ochrany proti výbuchu

Ochrana proti výbuchu jako dílčí obor bezpečnostního inženýrství se zabývá ochranou před nehodami způsobenými výbuchem a jejich následky. Pro provozovatele zařízení to znamená, že všechna ochranná opatření pro integrovanou ochranu proti výbuchu musí být prováděna ve stanoveném pořadí.

Primární ochrana proti výbuchu

Primární ochranou proti výbuchu se rozumí ochranná opatření, která mají zabránit výbuchu tak, že zamezí vzniku výbušné atmosféry v nebezpečném množství a nebezpečným nánosům prachu.

Možná ochranná opatření jsou:

 • Úprava výrobních postupů

 • Nahrazení hořlavých látek

 • Odstranění kyslíku (inertizace)

 • Umělé odvětrávání

 • Uzavřené systémy

 • Omezení koncentrace

Sekundární ochrana proti výbuchu

Sekundární ochrana proti výbuchu zahrnuje použití různých typů ochrany, které zabraňují vzniku zdrojů vznícení. Po vyčerpání všech možností "primární ochrany proti výbuchu" mohou stále existovat prostory, kde se vyskytuje nebezpečná výbušná atmosféra. Zde přichází ke slovu "sekundární ochrana proti výbuchu". Zabývá se souladem s konstrukčními předpisy a typy ochrany proti vznícení elektrických a neelektrických zařízení chráněných proti výbuchu, jako jsou například měřicí přístroje od společnosti KROHNE.

Terciární ochrana proti výbuchu

Terciární ochrana proti výbuchu zahrnuje konstrukční opatření, která omezují šíření již vzniklého výbuchu na bezpečnou úroveň jeho zastavením nebo omezením. 

Případná konstrukční opatření:

 • Nevýbušná konstrukce

 • Odlehčení výbuchu

 • Potlačení výbuchu

 • Zařízení s pevnýmzávěrem

Rozlišení zón v nebezpečných prostorech

Rozlišení zón v nebezpečných prostorech
Jako základ, podle kterého se mají přijímat ochranná opatření, se prostředí s nebezpečím výbuchu dělí do zón podle rizika výbuchu. Zařazení do zón s nebezpečím výbuchu závisí na tom, kde a do jaké míry existuje riziko výbuchu. Hraniční podmínky jsou proto definovány podle jejich četnosti a trvání:

 • Prostory s nebezpečím výbuchu plynů Zóna 0, 1 a 2

 • Prostory s nebezpečím výbuchu prachu Zóna 20, 21 a 22

Registrace newsletteru

V našem newsletteru získáte nejnovější zprávy

Registrace k odběru novinek

Firma KROHNE nabízí široký sortiment plováčkových průtokoměrů pro inertizaci.

Plováčkové průtokoměry

Certifikát funkční bezpečnosti

Objevte naše portfolio přístrojů s certifikátem Ex:

Výrobky KROHNE

KROHNE Academy Online - webové školení pro zpracovatelský průmysl

Kurz eLearningu zdarma

Při posuzování nebezpečí výbuchu se pravidelně řeší skutečná četnost výskytu té či oné provozní podmínky. Je to proto, že neexistuje žádná pevná definice pojmů "stálý", "příležitostný" a " ojedinělý", které se používají při určování zón.  

Jako orientační definice se uvádí, že normální provoz je provoz "zamýšleného použití" podle normy DIN EN 60079-10. V TRGS 722 jsou do normálního provozu zahrnuty "provozní poruchy":

Trvalé: časově převládající (> 50 % provozní doby podle TRGS 722). 

Příležitostné: mohou se vyskytovat v nepravidelných intervalech (< 1 % až 10 % provozní doby); např. při odvzdušňování nebo odběru vzorků. 

Ojedinělé: vyskytují se pouze v důsledku závad (< 1 až 10 h/rok); např. přírub, spojů, armatur, havarijního vypouštění. 

EPL (Úroveň ochrany zařízení): podle normy IEC 60079-0 se zařízení rozdělují do tří různých úrovní ochrany.

Písmena "G" a "D" určují, zda je zařízení vhodné pro prostor s nebezpečím výbuchu plynu (G) nebo s nebezpečím výbuchu prachu. 

e-mail
Kontakt