Průtok spalin z regeneračního parogenerátoru v elektrárnách s kombinovaným cyklem

Trubkové hořáky a odstranění oxidů dusíku

Parní generátor s regenerací tepla (HRSG) je navržen pro provoz v rozmezí parametrů spalin z plynové turbíny a je konstruován z plynotěsných součástí, jako je vstupní potrubí spalin, plášť a odtahový komín. Součástí zařízení jsou také speciální měřicí přístroje pro účely sledování výkonu. Spaliny z plynové turbíny proudí vstupním potrubím a regeneračním parogenerátorem, a poté jsou odváděny do atmosféry přes odtahový komín. V tomto konkrétním provedení jsou klíčová topná zařízení regeneračního parogenerátoru instalována v následujícím pořadí ve směru proudění spalin: VT přehřívák 2, regenerační ohřívák, VT přehřívák 1, VT ekonomizér 3, VT výparník, ST přehřívák, NT přehřívák, VT ekonomizér 2, ST výparník, VT ekonomizér 1, NT výparník, předehřívák kondenzátu.

Selektivní katalytický reaktor (SKR)

V případě přísných emisních požadavků je ve výstupní části regeneračního parogenerátoru umístěn selektivní katalytický reaktor nebo katalyzátor CO. Účelem selektivního katalytického reaktoru je přeměnit oxidy dusíku (NOx) produkované spalovací turbínou a soustavou hořáků na dusík a vodní páru. Zařízení se skládá z přívodu čpavku, rozdělovacího potrubí, vstřikovací mřížky a lože katalyzátoru, které představuje reakční část SKR.

Trubkový hořák

Trubkové hořáky se používají ke spalování zemního plynu nebo oleje v proudu spalin z plynové turbíny, aby se zvýšila teplota plynu, a tím se zvětšilo množství páry v případě, že dostupná energie ve spalinách plynové turbíny nestačí k pokrytí spotřeby zařízení. Trubkový hořák ohřívá spaliny až na 800 C. Soustavy trubkových hořáků se skládají z jednotlivých členů, hořáků a přívodů paliva k hořákům se zapalovači, hlavního přívodu paliva, který zahrnuje snímací zařízení, měřidlo topného plynu, systém vzduchového chlazení a systém měření a regulace hořáků.

Vedený radar OPTIFLEX 2200 je spolehlivý a bezúdržbový hladinoměr na principu TDR, vhodný pro měření a kontrolu výšky hladiny čpavku ve skladovacích nádržích. OPTIMASS 6400 je sofistikovaný Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro sledování dávkování plynného amoniaku do vstřikovací mřížky. Navíc lze informace o hustotě z průtokoměru OPTIMASS využít ke kontrole bezchybného chodu procesu odpařování čpavku. Ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 7300 pro plyny si snadno poradí s přerušovaným provozem a přechodovými změnami průtoku topného plynu do trubkových hořáků. Firma KROHNE nabízí promyšlené přístroje a řešení od jednotlivých průtokoměrů až po přepočítávače průtoku a kompletní soupravy pro topné plyny.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Čpavek i v plynném skupenství
 • spolehlivé měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Odolnost vůči chemikáliím
 • Přesnost a dlouhodobá stabilita
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
 • Sledování emisí
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • malý měřicí rozsah, dlouhodobá stabilita
Požadavky na toto měřicí místo
 • Kombinované měření hmotnostního průtoku a hustoty
 • Kontrola procesu odpařování
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • dlouhodobá stabilita
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velké dynamické průtoky
 • přechodové průtoky
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • dynamické výpočty
 • rychlá odezva
e-mail
Kontakt