Čištění spalin & vnější chlazení při spalování odpadu

Spolehlivá regulace v korozivním prostředí

Vzhledem k rozmanitosti vznikajících produktů spalování mají spalovny odpadů rozsáhlý technologický řetězec pro čištění spalin. Ten je důležitý pro ochranu životního prostředí a udržení emisí v souladu s předpisy a povolenými limity. Používají se dostupné technologie suchého i mokrého čištění spalin. Popílek se ze spalin odstraňuje pomocí elektrostatického odlučovače (ESP). Spaliny jsou poté ochlazeny a z proudu plynu se odstraní většina obsaženého HCl. Po následném odstranění částic dalším elektrostatickým nebo tkaninovým filtrem se ze spalin vypere další HCl. Druhý stupeň propírání odstraňuje ze spalin síru a těžké kovy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat potrubí a konstrukčním materiálům používaným v sekcích pro čištění spalin, a to kvůli agresivní povaze vodných roztoků vznikajících v pračkách plynů. Vyčištěné spaliny opouštějí zařízení komínem, kde se měří celkový průtok spalin a pomocí analyzátorů se sleduje také složení vypouštěných plynů.

Měření a kontrola množství volně loženého popílku v sile nebo v průběhu manipulace není jednoduchý úkol; nerovné povrchy, proměnlivá vlhkost a relativní permitivita a vysoký obsah prachu v plynech představují jen některé z problémů, které je nutno řešit. Firma KROHNE je průkopníkem technologie radarového měření výšky hladiny pro procesní aplikace a v současnosti nabízí širokou škálu sofistikovaných přístrojů na principu FMCW a TDR pro kapaliny i všechny druhy pevných látek, vhodných téměř pro každou aplikaci. Patentovaná kapková anténa modelu OPTIWAVE 6500 bezpečně zabraňuje usazování prachu (ve srovnání s kovovými trychtýřovými anténami), což výrazně zlepšuje provozuschopnost přístroje. Díky tomu je hladinoměr OPTIWAVE 6500 vhodný pro měření výšky hladiny v sile s popílkem. Snímač tlakové diference OPTIBAR DP 7060 C má měřicí cely pro malé rozsahy, vhodné pro kontrolu diferenčního tlaku na elektrostatických nebo tkaninových filtrech. Měření výšky hladiny absorpčních kapalin se provádí pomocí přístroje OPTIBAR DP 7060 C se speciálními membránovými oddělovači odolnými vůči působení chemikálií. Kapaliny používané v absorbéru a pračce plynů jsou velmi agresivní. Pro sledování a regulaci průtoku těchto kapalin se používají bezkontaktní ultrazvukové průtokoměry OPTISONIC 6300 W/F nebo magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 5000 s keramickou měřicí trubicí, které vyhoví i těmto náročným podmínkám.

Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení čištění filtru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Prach a plynná fáze
 • Nízká dielektrická konstanta popílku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Normy pro výrobu energie
 • ISO 5167, ASME MFC-3M, ASME PTC
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi agresivní kapalina
 • Bezkontaktní měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi agresivní kapalina
 • Chemicky odolné membránové oddělovače
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení čištění filtru
Požadavky na toto měřicí místo
 • Prach a plynná fáze
 • Nízká dielektrická konstanta popílku
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi agresivní kapalina
 • Bezkontaktní měření
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
 • Velmi agresivní kapalina
 • Chemicky odolné membránové oddělovače
Požadavky na toto měřicí místo
 • Řízení procesů
e-mail
Kontakt