Elektrárny na černé a hnědé uhlí v energetice

  • Přístrojové vybavení v celém procesu výroby elektřiny od úpravy uhlí až po manipulaci s popílkem
  • Standardizovaná řešení měření diferenčního tlaku i měření průtoku ultrazvukem pro parní oběh
  • Certifikovaná měřidla podle směrnice MID (Směrnice pro měřicí přístroje) pro projekty kogenerace
  • Kompletní zařízení pro topné plyny připravené k provozu

Moderní nadkritická uhelná elektrárna může dosáhnout elektrické účinnosti vyšší než 42 % a při provozu s kogenerací může její účinnost přesáhnout 90 %. Nadkritické uhelné elektrárny používají páru o teplotě 650 °C nebo vyšší, při tlaku 275 až 320 barů. V závislosti na konstrukci spalují černé nebo hnědé uhlí. K dispozici jsou také speciální provozy pro uhlí s nízkým obsahem těkavých látek. Ve většině případů se používají hořáky s nízkými emisemi NOx na práškové palivo a postupné spalování se sekundárním a terciárním vzduchem. Selektivní katalytická redukce, elektroodlučovače a odsíření odstraňují ze spalin další NOx, pevné částice a SOx. Moderní procesy pracují na základě Rankinova cyklu s dvojitým regeneračním ohřevem a následně využívají vícestupňovou parní turbínu. Teplo z vyrobené páry lze dále využít pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Zachycený kondenzát se odplyní, předehřeje a opět natlakuje na 350 barů pomocí vysokotlakých čerpadel napájecí vody, aby se vytvořila další pára.

Firma KROHNE může zajistit dodávku všech důležitých přístrojů pro řízení procesů v celém řetězci výroby energie a v pomocných provozech. Dostupné výrobky a řešení specifická pro dané odvětví splňují konkrétní požadavky procesu výroby energie, jako jsou normy, materiály, testování a dokumentace.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt