Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
Show related services

Rozvaděče pro řízení

Kompletní řešení pro řízení procesů

 • Zajišťuje řízení měřicího systému, včetně ověření instrumentace v terénu
 • Umístění v prostoru bez nebezpečí výbuchu, obvykle ve velínu nebo v samostatné budově
 • Dodává se v kombinaci s novým měřicím kompletem nebo jako doplněk stávajících zařízení
Show related services

Přehled

Typickým měřicím kompletem může být měřicí souprava s potrubními rozvody, instrumentací a ventily v rámu. Mozkem takového kompletu je však řídicí a kontrolní systém, obvykle umístěný mimo prostor s nebezpečím výbuchu ve velínu. Rozvaděče pro řízení obsahují přepočítávače průtoku, řídicí počítače, programovatelné automaty, záložní zdroje, bariéry, spínače a pojistky. Pro velké instalace může být veškeré vybavení rozvaděče řízení dodáno jako redundantní, s přepočítávači průtoku v režimu zálohy nebo zatížené zálohy.

Firma KROHNE dodává rozvaděče řízení jako hlavní součást dodávky nového měřicího kompletu nebo jako doplňkové vybavení existujícího zařízení, kde bude rozvaděč řízení připojen ke stávající instrumentaci v terénu. Firma KROHNE má odborné znalosti a zkušenosti pro celý proces návrhu a výroby. Podpora začíná u základního návrhu řešení a parametrů, pokračuje podrobnou specifikací, výrobou a zkouškami, až po uvedení do provozu na místě a zaškolení obsluhy.

Kombinace rozvaděčů pro měření s přístroji firmy KROHNE je zárukou bezchybné integrace. Dodáváme rovněž komplety, které spolupracují s instrumentací a vybavením 3. stran. Po instalaci může uživatel požádat o technickou podporu jednu s místních poboček nebo zastoupení, které má firma KROHNE ve více než 100 zemích.

 • Vlastní vývoj, výroba a zkoušení
 • Řídicí a kontrolní systémy se dodávají předem zapojené, nastavené a vyzkoušené
 • Přizpůsobené potřebám zákazníka s instrumentací požadovaných značek
 • Zkušenosti s národními metrologickými požadavky při schvalování stanovených měřidel
 • Odpovědnost jednoho dodavatele za měřicí soupravy v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, včetně řídicího a validačního softwaru

Související výrobky

SUMMIT 8800

Přepočítávač průtoku pro měření v obchodním styku

 • Cenově přístupné řešení díky modulárnímu provedení softwaru i hardwaru
 • Barevný grafický dotykový displej pro mimořádně přehledné zobrazení
 • Snadné a efektivní ovládání a přístup uživatele
 • Automatická diagnostika (Automatic Performance Monitoring) prodlužuje intervaly mezi rekalibracemi

Související řešení

Komplety pro měření ropy a rafinovaných produktů v obchodním styku

Řešení pro měření kapalin

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Zahrnuje soupravy pro měření průtoku v rámech, regulaci průtoku, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové systémy, řídicí a validační software

Komplety pro měření plynů v obchodním styku

Řešení pro měření zemního plynu

 • Na základě ultrazvukových, hmotnostních, turbinkových nebo objemových průtokoměrů
 • Od úvodního návrhu řešení až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Komplety pro měření zkapal. zem. plynu v obchodním styku

Dodávky měřicí techniky pro zkapalněný zemní plyn

 • S kryogenními ultrazvukovými nebo hmotnostními průtokoměry
 • Od plnění a vyprazdňování tankerů po nakládání paliva a plnění cisteren
 • Soupravy pro měření průtoku v rámech, rozvaděče pro měření, vzorkovací a analyzátorové komplety, a také řídicí a validační software

Vzorkovací komplety

Automatický odběr vzorků pro kapalné uhlovodíky

 • Systémy statistické přejímky pro samostatné použití nebo integraci do stávajících systémů
 • Vlastní vývoj, výroba, uvedení do provozu a zkoušky
 • Kompletně smontované a vyzkoušené před expedicí
 • Konstrukční řešení je možno upravit dle aktuálních parametrů aplikace

Analyzátorové domky a přístřešky

Analyzátory pro ropu, ropné produkty a zemní plyn

 • Měření parametrů ropy, ropných produktů a zemního plynu
 • Dodávány jako součást nového měřicího kompletu nebo jako samostatný doplněk stávajícího systému
 • Návrh řešení na základě oblíbených dodavatelů zákazníka

SynEnergy Řídicí a procesní vizualizační software

Řešení pro trvalé monitorování procesů a výkaznictví

 • Software HMI/SCADA pro měřicí systémy
 • Nejmodernější bezpečná webová technologie HTML5
 • Optimalizace provozu díky prediktivní údržbě
 • Snadná integrace do existujících DCS a sítí ERP

Software pro správu analyzátorů CalSys

Řešení pro správu analyzátorů a sběr dat (AMADAS)

 • Efektivní sledování výkonu přístrojů pro měření kvality (QMI)
 • Automatizovaná validace analyzátorů, statistické řízení procesů a zvýšení dostupnosti analyzátorů pro klíčové procesy
 • V souladu s mezinárodními normami a metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 atd.)
 • Všestranná dostupnost prostřednictvím vzdáleného přístupu k systému
e-mail
Kontakt